Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục IECC
Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục IECC
0) $ignore = true; // delete free ips if ($ignore == false) { $sql = "delete from counter_ips where unix_timestamp(NOW())-unix_timestamp(visit) > $counter_expire"; mysql_query($sql); } // check for entry if ($ignore == false) { $sql = "select * from counter_ips where ip = '$counter_ip' and session = '".session_id()."'"; $res = mysql_query($sql); if (mysql_num_rows($res) == 0) { // insert $sql = "INSERT INTO counter_ips (ip, visit, session) VALUES ('$counter_ip', NOW(), '".session_id()."')"; mysql_query($sql); } else { $ignore = true; $sql = "update counter_ips set visit = NOW() where ip = '$counter_ip' and session = '".session_id()."'"; mysql_query($sql); } } // online? $sql = "select * from counter_ips"; $res = mysql_query($sql); $online = mysql_num_rows($res); // add counter if ($ignore == false) { // yesterday if ($day_id == (date("z")-1)) { $yesterday_value = $day_value; $yesterday_id = (date("z")-1); } else { if ($yesterday_id != (date("z")-1)) { $yesterday_value = 0; $yesterday_id = date("z")-1; } } // day if ($day_id == date("z")) { $day_value++; } else { $day_value = 1; $day_id = date("z"); } // week if ($week_id == date("W")) { $week_value++; } else { $week_value = 1; $week_id = date("W"); } // month if ($month_id == date("n")) { $month_value++; } else { $month_value = 1; $month_id = date("n"); } // year if ($year_id == date("Y")) { $year_value++; } else { $year_value = 1; $year_id = date("Y"); } // all $all_value++; // neuer record? if ($day_value > $record_value) { $record_value = $day_value; $record_date = date("Y-m-d H:i:s"); } // speichern und aufräumen $sql = "update counter_values set day_id = '$day_id', day_value = '$day_value', yesterday_id = '$yesterday_id', yesterday_value = '$yesterday_value', week_id = '$week_id', week_value = '$week_value', month_id = '$month_id', month_value = '$month_value', year_id = '$year_id', year_value = '$year_value', all_value = '$all_value', record_date = '$record_date', record_value = '$record_value' where id = 1"; mysql_query($sql); } ?> Untitled Document Notice: Undefined variable: online in /var/www/iecc.vn2/blocks/block-Thong_ke_truy_cap.php on line 223 Notice: Undefined variable: day_value in /var/www/iecc.vn2/blocks/block-Thong_ke_truy_cap.php on line 224 Notice: Undefined variable: yesterday_value in /var/www/iecc.vn2/blocks/block-Thong_ke_truy_cap.php on line 225 Notice: Undefined variable: all_value in /var/www/iecc.vn2/blocks/block-Thong_ke_truy_cap.php on line 227
Thống kê truy cập
Số người online :  
Hôm nay :  
Hôm qua :  
Lượt truy cập :
Trang chủNhượng quyền Bàn tính và Số học trí tuệ UCMAS › Cơ hội nhượng quyền năm 2018 - Chương trình Bàn tính và Số học Trí tuệ UCMAS

Cơ hội nhượng quyền năm 2018 - Chương trình Bàn tính và Số học Trí tuệ UCMAS

Để tìm hiểu thông tin về Nhượng quyền chương trình Bàn tính và Số học Trí tuệ UCMAS vui lòng tham khảo >>>TẠI ĐÂY<<<